TRANSLATOR Faelicy • Peerless: Wu Shuang Vol. 1

 • The Scum Villain’s Self-Saving System: Ren Zha Fanpai Zijiu Xitong Vol. 1

 • The Scum Villain’s Self-Saving System: Ren Zha Fanpai Zijiu Xitong Vol. 2

 • The Scum Villain’s Self-Saving System: Ren Zha Fanpai Zijiu Xitong Vol. 3

 • The Scum Villain’s Self-Saving System: Ren Zha Fanpai Zijiu Xitong Vol. 4

 • The Scum Villain’s Self-Saving System: Ren Zha Fanpai Zijiu Xitong Vol. 4 (B&N Exclusive Edition)

 • The Scum Villain’s Self-Saving System: Ren Zha Fanpai Zijiu Xitong Vol. 4 (Special Edition)
 • Thousand Autumns Vol. 1
  Thousand Autumns: Qian Qiu Vol. 1

 • Thousand Autumns: Qian Qiu Vol. 2

 • Thousand Autumns: Qian Qiu Vol. 3
 • Thousand Autumns Vol. 4 cover
  Thousand Autumns: Qian Qiu Vol. 4

 • Thousand Autumns: Qian Qiu Vol. 5

 • Thousand Autumns: Qian Qiu Vol. 5 (Special Edition)