ARTIST Xiao Tong Kong (Velinxi)  • The Scum Villain’s Self-Saving System: Ren Zha Fanpai Zijiu Xitong Vol. 1

  • The Scum Villain’s Self-Saving System: Ren Zha Fanpai Zijiu Xitong Vol. 2

  • The Scum Villain’s Self-Saving System: Ren Zha Fanpai Zijiu Xitong Vol. 3

  • The Scum Villain’s Self-Saving System: Ren Zha Fanpai Zijiu Xitong Vol. 4

  • The Scum Villain’s Self-Saving System: Ren Zha Fanpai Zijiu Xitong Vol. 4 (B&N Exclusive Edition)

  • The Scum Villain’s Self-Saving System: Ren Zha Fanpai Zijiu Xitong Vol. 4 (Special Edition)