ARTIST Changle


  • The Disabled Tyrant's Beloved Pet Fish Vol 1 cover
    The Disabled Tyrant’s Beloved Pet Fish: Canji Baojun De Zhangxin Yu Chong Vol. 1

  • The Disabled Tyrant’s Beloved Pet Fish: Canji Baojun De Zhangxin Yu Chong Vol. 2

  • The Disabled Tyrant’s Beloved Pet Fish: Canji Baojun De Zhangxin Yu Chong Vol. 3